۶۱۰۰ میلیارد ریال
ساخت و تکمیل بیمارستان و مراکز بهداشت

خبرهای ستاد

چندرسانه ای

پروژه های استانی