چندرسانه ای

Test: Story of a letter

...
28 February 2020

Photo / IRCS schools

...
28 February 2020

TEST: Video / IRCS Imam Hussain

در ميدان، مي مانم، تا نفس آخرم راهي راه حسين، همقدم رهبرم كرده قيامت به پا، شور قيام حسين كي رود از ياد ما، نام و مرام حسين قافله عاشقان، راهي...
28 February 2020

Schools Infographic

...
28 February 2020

"Mashq Ehsan" Infographic

...
28 February 2020

utilization Infographic

...
28 February 2020

Ravadid Behesht Infographic

...
28 February 2020