چندرسانه ای

Photo / IRCS schools

...
4 August 2020

TEST: Video / IRCS Imam Hussain

در ميدان، مي مانم، تا نفس آخرم راهي راه حسين، همقدم رهبرم كرده قيامت به پا، شور قيام حسين كي رود از ياد ما، نام و مرام حسين قافله عاشقان، راهي...
4 August 2020

Schools Infographic

...
4 August 2020