۶۱۰۰ میلیارد ریال
ساخت و تکمیل بیمارستان و مراکز بهداشت

خبرهای ستاد

اینفوگرافیک

پروژه های استانی