ضدعفونی معابر عمومی هرمزگان توسط نیروهای جهادی ستاد اجرایی فرمان امام

کد خبر: 11131

مبارزه با ویروس کرونا همچنان جز برنامه‌های ثابت گروه های جهادی همکار ستاد اجرایی فرمان امام است. گندزدایی روزانه معابر عمومی و اماکن عمومی در سطح شهر با استفاده از محلول های ضدعفونی کننده، یکی از اقداماتی است که بطور مرتب توسط این گروه ها انجام میشود.