rss https://setad.ir/fa/feed/service/9616 تولید شده توسط سینا fa اجرای سرود دیدنی نوجوانان در رزمایش همدلی و احسان، در شهرستان اندیمشک خوزستان https://setad.ir/fa/news/11226 Wed, 27 May 2020 00:13:00 +0430 . /fa/news/11226 رزمایش همدلی و احسان در جزیره هرمز https://setad.ir/fa/news/11213 Wed, 20 May 2020 15:01:00 +0430 . /fa/news/11213 رزمایش همدلی و احسان در قزوین https://setad.ir/fa/news/11212 Wed, 20 May 2020 14:57:00 +0430 . /fa/news/11212 رزمایش همدلی و احسان در گلستان https://setad.ir/fa/news/11211 Wed, 20 May 2020 14:49:00 +0430 . /fa/news/11211 رزمایش همدلی و احسان در قم https://setad.ir/fa/news/11204 Sun, 17 May 2020 20:10:00 +0430 . /fa/news/11204 رزمایش همدلی و احسان در کرمان https://setad.ir/fa/news/11201 Thu, 14 May 2020 02:46:00 +0430 . /fa/news/11201 رزمایش همدلی و احسان در البرز https://setad.ir/fa/news/11200 Thu, 14 May 2020 02:38:00 +0430 . /fa/news/11200 رزمایش همدلی و احسان در سراوان https://setad.ir/fa/news/11199 Thu, 14 May 2020 02:31:00 +0430 . /fa/news/11199 رزمایش همدلی و احسان در خراسان جنوبی https://setad.ir/fa/news/11198 Thu, 14 May 2020 02:24:00 +0430 . /fa/news/11198 پویش مردمی مشق احسان https://setad.ir/fa/news/10646 با پیوستن به "مشق احسان" احسان را مشق کنیم Thu, 15 Aug 2019 12:37:00 +0430 . /fa/news/10646 شما هم دعوتید #4030* https://setad.ir/fa/news/10643 Thu, 15 Aug 2019 11:57:00 +0430 . /fa/news/10643