rss https://setad.ir/fa/feed/service/9621 تولید شده توسط سینا fa تشریح فعالیتهای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در ایام اربعین https://setad.ir/fa/news/10771 Sun, 13 Oct 2019 09:42:00 +0330 . /fa/news/10771 ساخت بیمارستان بهاری در استان همدان توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام https://setad.ir/fa/news/10681 Sun, 15 Sep 2019 19:01:00 +0430 . /fa/news/10681 اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام در توانمندسازی روستاییان و عشایر https://setad.ir/fa/news/10652 Mon, 19 Aug 2019 19:47:00 +0430 . /fa/news/10652 گزارش تلوزیونی از پویش مشق احسان https://setad.ir/fa/news/10645 Thu, 15 Aug 2019 12:06:00 +0430 . /fa/news/10645 گزارش تلویزیونی - مناطق سیل زده https://setad.ir/fa/news/10625 Tue, 06 Aug 2019 01:04:00 +0430 . /fa/news/10625