مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان یزد