گزارش کلی تسهیلگران شهرستان جم

گزارش کلی  سامانه و بانکی تسهیلگران شهرستان جم در خصوص وامهای اشتغالزایی خرد بنیاد برکت در آن شهرستان

تعداد  ثبت سامانه ..۲۳۷
تعداد معرفی به بانک۱۹۴
تعداد شروع طرح ۱۳۵
تعداد واریزی ۱۳۷
پرونده درحال تکمیل ۱۴
پرونده تکمیل شده و آماده تحویل به شعبه ۳۵
پرونده تکمیل و آماده واریز در شعبه ۳
درانتظارکارشناس...۸
انصرافی۲۶
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
گزارش بانک صادرات 

تعداد معرفی به بانک ۸۹
تعداد شروع طرح ۷۸
تعداد واریزی ۷۸
انصرافی ۱۱
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 گزارش بانک سپه 

تعداد معرفی به بانک ۱۳
تعداد شروع طرح ۱۱
تعداد واریزی ۱۱
پرونده تکمیل و آماده واریز در شعبه ۲
انصرافی ۲
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
گزارش بانک کارآفرینی امید 

تعداد معرفی به بانکی ۹۱
تعداد شروع طرح ۴۴
تعداد واریزی ۴۶
پرونده درحال تکمیل ۲
پرونده تکمیل شده و آماده تحویل به شعبه ۵
پرونده تکمیل و آماده واریز در شعبه ۱
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
گزارش بانک ملی
 
پرونده درحال تکمیل ۱
پرونده تکمیل شده و آماده تحویل به شعبه ۶
پرونده تکمیل و آماده واریز در شعبه ۱
➖➖➖➖➖➖➖➖➖               

((روابط عمومی اداره کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره استان بوشهر))

کد خبر 3100

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =