لزوم همکاری و خدمات رسانه در راستای پوشش خبری فعالیت های ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان اصفهانبا حضور در دفتر صدا و سیمای مرکز اصفهان ضمن دیدار از همکاری و خدمات موثر رسانه در پوشش خبری فعالیت های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قدردانی  نموده و از تبادل همکاری جهت رفع محرومیت زدایی مناطق محروم صحبت کرد.

دیدار با رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز اصفهان
دیدار با رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز اصفهان
کد خبر 1496