گزارش کلی تسهیلگران شهرستان کنگان

گزارش کلی  سامانه و بانکی تسهیلگران شهرستان کنگان از ثبت سامانه وامهای اشتعالزایی خرد بنیاد برکت در آن شهرستان

تعداد  ثبت سامانه:206
تعداد معرفی به بانک..165
تعداد شروع طرح: 57
تعداد واریزی :57
پرونده درحال تکمیل :50
پرونده تکمیل شده و آماده تحویل به شعبه: 40
پرونده تکمیل و آماده واریز در شعبه:25
درانتظارکارشناس...
انصرافی 15
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
گزارش بانک ملی

تعداد معرفی به بانک :1
پرونده درحال تکمیل:1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
 گزارش بانک سپه

تعداد معرفی به بانک 28
تعداد شروع طرح 28

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
گزارش بانک کارآفرینی امید 

تعداد معرفی به بانک 165
تعداد شروع طرح :32
تعداد واریزی :32
پرونده درحال تکمیل :50
پرونده تکمیل شده و آماده تحویل به شعبه :50
پرونده تکمیل و آماده واریز در شعبه :19
انصرافی:15


((روابط عمومی اداره کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره استان بوشهر))

کد خبر 3097

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =